Πολιτική ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η τήρηση των δεσμεύσεων της εταιρείας προς τους πελάτες της και η συνεχής αύξηση της ικανοποίησής τους αποτελούν τον πρώτο και βασικό σκοπό όλων των ενεργειών της Διοίκησης και όλου του προσωπικού της  ARCON – hellas ΑΒΕΕ.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της, η εταιρεία, έχει θεσπίσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, στην  εφαρμογή του οποίου βασίζεται η λειτουργία της και το οποίο καλύπτει όλες της δραστηριότητές σχεδιασμού, παραγωγής, εμπορίας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης επαγγελματικού εξοπλισμού καταστημάτων. Η επίτευξη του δηλωμένου επιπέδου ποιότητας αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας της Διοίκησης και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού. Όλοι προσπαθούν να αποφεύγουν, να εντοπίζουν και να αναφέρουν άμεσα τα λάθη και τις πιθανές τους αιτίες και, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων τους, να προλαμβάνουν την εκδήλωσή τους και να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εξάλειψή τους. Παράλληλα, όλοι ενθαρρύνονται να εντοπίζουν τις όποιες δυσλειτουργίες και να προτείνουν ενέργειες για τη συνολική βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας .

Αποτελούν δεσμεύσεις για τη Διοίκηση, η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων (κατάλληλος εξοπλισμός, υλικά και εκπαιδευμένο προσωπικό) για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και η διασφάλιση της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλο το προσωπικό γνωρίζει την Πολιτική για την Ποιότητα και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε όλα τα σημεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που αφορούν τη θέση του.

Η Διοίκηση θεσπίζει και παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα και ανασκοπεί συνεχώς την καταλληλότητα της Πολιτικής για την Ποιότητα. Επιπλέον, δεν λαμβάνει καμία απόφαση και δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια, αν προηγουμένως δεν εξασφαλίζεται η προαγωγή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.

Διευθύνων Σύμβουλος